OCHRONA DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie przychodnia medycyny pracy NZOZ ESTER-MED Sp. z .o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 4 w Niepołomicach
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Fabryczna 4, 32-005 Niepołomice
  2. przez pocztę elektroniczną na adres: info@estermed.pl
  3. telefonicznie: 605 416 960

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email info@estermed.pl   Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( RODO art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z prawem wynikającym z Rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących:

–              rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej medycyny pracy, w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy,

–              sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów;

–              w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców;

–              zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

–              w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy;

a także na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne podmioty realizujące prawnie uzasadniony interes administratora, taki jak obsługa kadrowo-płacowa, obsługa sieci teleinformatycznych,
a także obsługa poczty administratora. Dane nie będą przekazywanie do krajów z poza UE.

W ramach współpracy w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych, dane będą przekazywane innym administratorom danych:

–   specjalistom w zakresie medycyny pracy: neurolog, okulista, laryngolog, psycholog, itd.;

– jednostce świadczącej usługi diagnostyczne (Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków)

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane przez okres:

–  20 lat w związku z prawem wynikającym ze sposobu przechowywania dokumentacji medycznej.

– 12 miesięcy w przypadku przetwarzania danych kontaktowych przez skrzynkę e-mail

– 6 lat w przypadku przetwarzania danych osobowych na dokumentach rozliczeniowych w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)